Актуальные проблемы уголовного права, процесса и криминалистики. Том. 1. Материалы конференции. Одесса 2010


kalinovsky-k.narod.ru

Уголовный процесс
Сайт Константина Калиновского

kalinovsky-k.narod.ru
Главная | МАСП | Публикации| Студентам | Библиотека | Гостевая | Ссылки | Законы и юрновости | Почта

Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали II-ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 8 жовтня 2010 р.). У 2 т. Т. 1. — Одеса, 2010. — 392 с.


Полный текст бесплатно в формате PDF (4.5 мб.)

Полный текст в формате html

См. Том 2.

Українською, російською та англійською мовами.

ISBN 978-966-438-301-8.

Актуальные проблемы уголовного права, процесса и криминалистики: Сборник материалов II-й Международной научно-практической конференции. Том. 1. Одесса. 2010. 392 с.

У науковому збірнику опубліковано матеріали II-ї Міжнародної науковопрактичної конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики», яка відбулась 8 жовтня 2010 року у місті Одеса. Видання адресоване спеціалістам в галузі кримінального, кримінально-виконавчого права, кримінології, процесу, криміналістики та судової медицини, а також усім, хто цікавиться зазначеними проблемами.

В научном сборнике опубликовано материалы II-й Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы уголовного права, процесса и криминалистики», которая состоялась 8 октября 2010 года в Одессе. Издание адресовано специалистам в отрасли уголовного, уголовно-исполнительного права, криминологии, процесса, криминалистики и судебной медицины, а также всем, кто интересуется указанными проблемами.

УДК 343(063)+343.98(063) ББК 67.408я43+67.52я43 А437

ЗМІСТ

К.А. АВТУХОВ

ФУНКЦІЇ РЕЖИМУ В АРЕШТНИХ ДОМАХ ............... 5

Э.М. АГАДЖАНОВ

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ НЕЗАКОННОГО ВООРУЖЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ .......... 6

Г.Г. АЗЖЕУРОВА, Д.І. ЧЕРНЕЦЬ

ОСОБЛИВОСТІ ВЧИНЕННЯ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЛЯ

ПІДЛІТКАМИ .............................. 10

Н.Ф. АКИМОВА, А.С.ГОСТЕВ

ШТРАФ В УГОЛОВНОМ И АДМИНИСТРАТИВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ НАКАЗАНИЯ . . . .13

О.М. АЛІЄВА

МЕДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) ..... 16

Р.С. АЛЛАХВЕРДИЕВ

ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЕ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ....... 19

Л.А. АНДРЕЕВА

РЕЙДЕРСТВО (УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ) ............ 24

А.В. АНДРУШКО

ПРОБЛЕМА ОСУДНОСТІ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ ............ 28

Н.В. АРТЕМЕНКО

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В РФ (СТАТИСТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ) .................. 32

В.В. БАЗЕЛЮК

ОБ’ЄКТ ЗНИЩЕННЯ, РУЙНУВАННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК — ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА САМОВІЛЬНОГО ПРОВЕДЕННЯ ПОШУКОВИХ РОБІТ НА АРХЕОЛОГІЧНІЙ ПАМ’ЯТЦІ ..................... 36

С.М. БАЙМОЛДИНА

ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН ....................... 38

Б.А. БЕГАЛИЕВ

К ЭТИМОЛОГИИ ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ...................... 41

А.В. БЕЛЯЕВА

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ............. 46

Н.В. БОЧАРОВА

НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (ДОСВІД ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ) . . . .49

О.М. БРОНЕВИЦЬКА

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ЮРИСДИКЦІЯ УКРАЇНИ ЗГІДНО ПРИНЦИПУ ПРІОРИТЕТУ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ........ 52

Л.А. БУКАЛЕРОВА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ РЕЙДЕРСТВА . . . .55

О.А. БУРКИНА

О КВАЛИФИКАЦИИ СПОСОБОВ ПСИХИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕКА ............................. 61

ВАН ЦЗЯНЬ

МЕРЫ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ ЖЕНЩИНАМ ЖЕРТВАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ............................ 63

Г.В. ВЕРИНА

УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ В РОССИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ................ 64

С.І. ВЕРЛАН

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ ЗЛОЧИНУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ОКРЕМИХ КРАЇН ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ .................... 68

А.Я. ВИЛКС

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ В ПЕРИОД ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА ........................ 71

Н.В. ВИСКОВ

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ОБ ОБРАТНОЙ СИЛЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА ............. 74

Ж.В. ГЛОТОВА

К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ПОСТОЯННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО СУДА ............... 77

Т.О. ГОНЧАР

ЗАХОДИ ВПЛИВУ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ НІМЕЧЧИНИ .............. 79

О.П. ГОРПИНЮК

ДО ПИТАННЯ ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВУ ОХОРОНУ ПРИВАТНОСТІ ....... 81

С.В. ГРАЧОВ

ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕДАЧ ТОВАРІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ДЕРЖАВНОМУ ЕКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ .............. 84

О.П. ГРИЩЕНКО

ПОКАРАННЯ ЗА ФАЛЬСИФІКАЦІЮ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ..... 88

Р.З. ГУСЕЙНОВА-ЧЕКУРДА

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЦЕНЗУРУ У ЕЛЕКТРОННИХ ЗМІ ....... 89

І.С. ДОБРОХОД

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ПУБЛІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ........................... 93

В.Н. ДРЁМИН

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КОРПОРАТИВИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНОСТИ КАК ПРЕДМЕТ МЕЖДУНАРОДНОЙ КРИМИНОЛОГИИ ......... 95

О.М. ДУБІНЧИНА, Я.О. ТАЛИЗІНА

ЩОДО ЧАСОВИХ МЕЖ ПРАВОМІРНОСТІ ЗАТРИМАННЯ ГРОМАДЯНАМИ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ ЗЛОЧИН ............ 99

О.О. ДУДОРОВ

ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ З ПРИМИРЕННЯМ ВИННОГО З ПОТЕРПІЛИМ ...... 100

Т.Г. ЖУКОВА

ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ ......................... 105

О.А. ЗАХАРЯН

ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ЛЖЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ (МК — 4395) .......... 109

Н.А. ЗЕЛИНСКАЯ

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА И МЕЖДУНАРОДНОЙ КРИМИНОЛОГИИ. . . 112

В.В. ЗУЄВ

ПРАВОТВОРЧА ФУНКЦІЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ........... 115

Л.О. ІВАНОВА

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ ГРУПИ ТА ЗЛОЧИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ .............. 118

И. Ю. КАРПУШЕВА, С.О.НОВИКОВ, Т.Ш.АЛИЕВ

НЕОБХОДИМОСТЬ ВВЕДЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ ИНСТИТУТА ПРОБАЦИИ ....................... 120

М.И. КАЧАН

ОБОСНОВАННОСТЬ УЧЁТА НЕКОТОРЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ В КАЧЕСТВЕ СМЯГЧАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ .............. 123

І.М. КАЧУР

СУСПІЛЬНА НЕБЕЗПЕКА ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 300 КК УКРАЇНИ ............................... 127

Е.Р. КЕЙДУНОВА

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ: НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА .............. 129

Т.Є. КЛИМЕНКО

НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї: ФОРМИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ...... 133

В.М. КЛИМКІН

НОРМИ ТА ЗВИЧАЇ КРИМІНАЛЬНОЇ СУБКУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕНІТЕНЦІАРНИХ УСТАНОВ ........ 135

Д.І. КОВБАСЮК

ЗЛОЧИНИ ВЧИНЕНІ НА ТЛІ РАСОВОЇ, НАЦІОНАЛЬНОЇ, РЕЛІГІЙНОЇ ВОРОЖНЕЧІ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ......... 137

О.С. КОЗЕРАЦЬКА

ДЕПЕНАЛІЗАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА . . . 139

В.Н. КОСАРЕВ, Л.В. КОСАРЕВА, И.В. МАКОГОН

ПРОБЛЕМА ПРЕСТУПНОСТИ ТРЕБУЕТ КАРДИНАЛЬНОГО ОСМЫСЛЕНИЯ И ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫХ МЕР БОРЬБЫ С НЕЙ . . 142

Е.А. КОТЕЛЬНИКОВА

О КВАЛИФИКАЦИИ СЛУЧАЕВ СОВОКУПНОСТИ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ И ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕНОСТИ И ИНЫХ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА ................ 146

Л.К. КРАВЕЦЬ

ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ БЕЗ РЕЄСТРАЦІЇ ВИПУСКУ ................. 149

Г.С. КРАЙНИК

ДЕЯНИЕ КАК ПРИЗНАК ОБЪЕКТИВНОЙ СТРОНЫ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ ................... 152

С.С. КРАЙНИК

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОІДАЛЬНОСТІ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА ПРИДБАННЯ, ОТРИМАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ АБО ЗБУТ МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ ЗА КК УКРАЇНИ ...... 153

А.Н. КРУГЛЕНЯ

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ УКРАИНЫ И РОССИИ ......................... 155

О.В. КРЮЧКОВА

ЧИ Є НЕОБХІДНІСТЬ ОБ’ЄДНУВАТИ В ОДНОМУ СКЛАДІ ЗЛОЧИНУ ЗҐВАЛТУВАННЯ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ СТАТЕВОЇ ПРИСТРАСТІ НЕПРИРОДНИМ СПОСОБОМ? ........ 158

О.С. КУЗЕМБАЄВ

ВПЛИВ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 1960 р. НА КВАЛІФІКАЦІЮ СУКУПНОСТІ ЗЛОЧИНІВ ............. 160

В.М. КУЦ

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ТА РОЛЬ ПРОКУРАТУРИ В ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ ............ 162

Ю.Ю. ЛЕМЕШКО

КЛАССИФИКАЦИЯ ОТЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ В НАУКЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ............ 165

М.В. ЛОТОЦЬКИЙ

СЕКСУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ КАК ПРЕДМЕТ ВЗЯТКИ .......... 171

Е.О. МАВЕД

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВРАЧЕБНОЙ ОШИБКИ .......... 174

Е.О. МАВЕД, Ф.В. ШИМАНСКИЙ

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАРУШЕНИЙ УСЛОВИЙ ПЕРЕСАДКИ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА ...... 176

Ю.С. МАРАДІНА

КАТУВАННЯ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА (ХХI ст.) . . . . 178

В.В. МАРЄЄВ

ПРЕДМЕТ У СКЛАДАХ ЗЛОЧИНІВ В СФЕРІ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ .............................. 182

А.В. МАРКАРЯН

ИНТЕРЕСЫ СЛУЖБЫ В КОММЕРЧЕСКИХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КАК ОБЪЕКТ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ .......... 185

І.Б. МЕДИЦЬКИЙ

ОРГАНІЗОВАНІ ФОРМИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО ЗЛОЧИННОГО БІЗНЕСУ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ............... 189

П.В. МЕЛЬНИК

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ЛІСІВ (ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАЇНИ, РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ І РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ) ...................... 191

А.В. МИНБАЛЕЕВ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ДАНИИ ОБ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ В РЕКЛАМНОЙ СФЕРЕ (ИСКЛЮЧАЯ УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС ДАНИИ) ............ 193

Т.Ф. МИНЯЗЕВА

ОТСРОЧКА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ МУЖЧИНЕ .......... 196

В.В. МІРОШНИЧЕНКО

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ПРАВА ОБІЙМАТИ ПЕВНІ ПОСАДИ АБО ЗАЙМАТИСЯ ПЕВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ......... 200

Н.М. МИРОШНИЧЕНКО

НЕПОВНОЛІТНІЙ СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА ФРН ТА УКРАЇНИ ................. 202

І.І. МИТРОФАНОВ

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ФУНКЦІЇ ВИКОНАННЯ ПРИЗНАЧЕНИХ ПОКАРАНЬ ОСОБАМ, ЯКІ ВЧИНИЛИ ЗЛОЧИНИ ........... 204

І.І. МИТРОФАНОВ, Ю.І. БІЛОУС

ШКОДА НАВКОЛИШНЬОМУ ПРИРОДНОМУ СЕРЕДОВИЩУ ЯК ОЗНАКА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ .............. 208

І.С. МИХАЛКО

СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ПРИМУСОВІ ТА СТИМУЛЮЮЧІ ЗАХОДИ» ТА «ОСНОВНІ ЗАСОБИ ВИПРАВЛЕННЯ І РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ» .................. 211

І.М. НАКОНЕЧНА

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ КВАЛІФІКУЮЧИХ (ОСОБЛИВО КВАЛІФІКУЮЧИХ) ОЗНАК СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ............ 215

О.В. НАРОЖНА

ЩОДО ПОНЯТТЯ БОЙОВОЇ ОБСТАНОВКИ ЯК ОЗНАКИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ НЕСЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ........................ 217

С.О. НОВИКОВ, О.В. ЗЛАГОДА

ОБЩЕСТВО КАК ОБЪЕКТ И СУБЪЕКТ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ .............................. 219

В.Ю. ОКРУЖКО

СОСТОЯНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО МОШЕННИЧЕСТВА .......................... 222

В.В. ОРЛОВ

ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОРМ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ . . 225

Б.М. ОРЛОВСЬКИЙ

УЯВНА ОБОРОНА ЯК ОБСТАВИНА, ЩО ВИКЛЮЧАЄ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ ........................ 227

К.М. ОРОБЕЦЬ

ДЕЯКІ ПИТАННЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ НЕЗАКОННОГО ЗАЙНЯТТЯ РИБНИМ, ЗВІРИНИМ АБО ІНШИМ ВОДНИМ

ДОБУВНИМ ПРОМИСЛОМ ...................... 231

А.В. ОСТРОУШКО

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ОБЩЕНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ .......................... 234

А.С. ПАНОСЯН

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА ........................ 236

Г.П. ПЕКЛИНА, К.Э. КОЛЕСНИК

НАРУШЕНИЯ ПРАВ ПАЦИЕНТА НА ЭТАПЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ................. 240

В.Ф. ПЕНЬКОВСКИЙ

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В НАСЛЕДИИ ИВАНА ИЛЬИНА ........................... 243

О.М. ПОЛІЩУК

ДИСПОЗИТИВІЗМ В КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ, БІЛОРУСІЇ ТА РОСІЇ .................... 246

В.В. ПОПКОВА

ДО ПИТАННЯ З’ЯСУВАННЯ СУТНОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ, ЩО ФУНКЦІОНУЮТЬСЯ ПІД ВИДОМ ПОКАРАННЯ .............................. 249

А.М. ПРИТУЛА

ПЕРСПЕКТИВИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ДІЯНЬ У ВИКЛЮЧНІЙ (МОРСЬКІЙ) ЕКОНОМІЧНІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ ............. 253

Т.В. РОДИОНОВА

ЖЕНСКАЯ НАСИЛЬСТВЕННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ ........... 256

М.А. РУБАЩЕНКО

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ВІКУ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ .......................... 258

О.С. РЯБЧУК

ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНЕ ВІКТИМОЛОГІЧНЕ ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬНИЦЬКОМУ ЗАДОВОЛЕННЮ СТАТЕВОЇ ПРИСТРАСТІ НЕПРИРОДНИМ СПОСОБОМ ..................... 259

В.І. РЯШКО

РОЛЬ ЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ПОНЯТЬ І ТЕРМІНІВ В ЮРИДИЧНІЙ ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ ........... 262

В.П. САМОКИШ

ПРАВОВА ОХОРОНА ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕСПЕКТИВИ ................... 267

И.В. САМОХА

ОБЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ КРИМИНАЛИЗАЦИИ БИОЭТИЧЕСКИХ ДЕЛИКТОВ .............................. 270

Т.Є. СЕВАСТЬЯНОВА

ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВИ ТА РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В СФЕРІ ВІРОСПОВІДАННЯ ....... 275

Е.Е. СЕРДЦОВА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПУТЁМ ПРАВОВОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЭВТАНАЗИИ .......... 278

Я.Г. СМІЛЯНСЬКИЙ

ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО П. 4 Ч. 2 СТ. 115 КК УКРАЇНИ .................... 281

О.М. СМУШАК

ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАЗДАЛЕГІДЬ НЕ ОБІЦЯНЕ ПРИХОВУВАННЯ ЗЛОЧИНУ ВЧИНЕНОГО

РОДИЧАМИ ВИННОГО ........................ 284

В.С. СОРКИН, А.Н. МЕЛЕШКО

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО РУКОВОДСТВА ПРОКУРОРОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ...... 287

О.С. СТЕБЛИНСЬКА

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ ТОРГІВЛІ

ЛЮДЬМИ В УКРАЇНИ ......................... 289

Є.Л. СТРЕЛЬЦОВ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ............... 292

А.В. СУМАЧЕВ

О ДИСПОЗИТИВНОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ И ФОРМАХ ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ .................... 296

І.І. СУХОРЕБРИЙ

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНИМ ЗЛОЧИНАМ, ЩО СКОЮЮТЬСЯ УПРАВЛІНСЬКИМИ ОСОБАМИ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ............................. 299

В.В. ТАРУБАРОВ

ПРИЧИНЫ НЕПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ ..................... 301

Я.О. ТРИНЬОВА

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ОЗНАКИ ПОЗБАВЛЕННЯ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ НА ЇЇ ПРОХАННЯ ................. 305

В.А. ТУЛЯКОВ

ВИКТИМОЛОГИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА (ПУТИ РЕКОНСТРУКЦИИ РАЗДЕЛОВ I И II ОБЩЕЙ ЧАСТИ

УК УКРАИНЫ) ............................. 307

О.В. ТУРЧЕНКО

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЯНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ОБМАНОМ ПОКУПЦІВ ТА ЗАМОВНИКІВ .............. 310

Н.О. ФЕДЧУН

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРОТИДІЮ ЗЛОЧИННОСТІ НА МОРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ ............ 314

І.М. ФІЛЬ

МЕДИЧНИЙ РИЗИК ЯК ОБСТАВИНА, ЩО ВИКЛЮЧАЄ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ ........................ 316

П.Л. ФРИС

О ПОНЯТИИ ПРЕДПРЕСТУПНОГО СОСТОЯНИЯ И ЕГО КРИМИНОЛОГИЧЕСКОМ И УГОЛОВНО-ПРАВОВОМ ЗНАЧЕНИИ . . 319

Е.А. ФУРСА

К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ....... 323

В.Б. ХАРЧЕНКО

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА СОРТУ РОСЛИН ТА ПОРОДИ ТВАРИН ЯК ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ . . . 327

М.В. ХВОРОСТЯНЫЙ

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ....................... 330

ХЕЙДЕР ХАЙХУТ

ШКОЛЫ МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАВА ................. 332

П.В. ХРЯПІНСЬКИЙ

ЮРИДИЧНА ПРИРОДА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ....................... 334

Н.М. ЧЕКАН

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИНАМИ, ПОВ’ЯЗАНИМИ З ПОРУШЕННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ .......... 338

К.В. ЧЕМЕРИНСКИЙ

СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫХ ДЕЯНИЙ В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ . . . . 339

Н.О. ЧЕЧЕЛЬ

ЩОДО ПОНЯТТЯ ВІКТИМОЛОГІЇ, ВІКТИМНОСТІ ТА ВІКТИМОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ .................. 343

І.Я. ЧИЖУК

ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ПО ЗАПОБІГАННЮ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ У БЕЛЬГІЇ ............. 346

В.О. ЧОВГАН

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ДЕМОКРАТИЗМУ У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ ......... 349

О.А. ЧУВАКОВ

ТЕРОРИЗМ І ДИВЕРСІЯ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ .......... 350

О.В. ШАМАРА

ФІНАСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ .................... 353

І.С. ШАПКІН

КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД, ЯК ОЗНАКА СТІЙКИХ ЗЛОЧИННИХ ОБ’ЄДНАНЬ .............................. 355

В.М. ШЕВЧУК

КРИТЕРІЇ РОЗРАХУНКУ КВАЛІФІКОВАНОГО РОЗМІРУ ШКОДИ ................................ 357

В.Н. ШКУНОВ

УГОЛОВНОЕ ПРАВО ИНДИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ НИЗЫ ИНДИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ...................... 361

Л.В. ШОНИЯ

ОСОБЕННОСТИ МУСУЛЬМАНСКОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО МИРА ................ 364

Д.В. ШУЛЬГА

НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ АНТИТЕРОРИСТОЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ...................... 367

Н.С. ЮЗІКОВА

ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ У КОНТЕКСТІ НОРМОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ, ЩО ВІДБУВАЮТЬСЯ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ .................... 369

Н.А. ЯКОВЛЕВ

КВАЛИФИКАЦИЯ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА В РОССИИ: ТЕОРИЯ И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ...... 372

Е.Н. ЯРМОНОВА

ОСОБЕННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЖЕНЩИН ЗА УГОЛОВНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ XVIII—XIX ВВ. . ................ 375Полный текст в PDF

Том второй

Рейтинг@Mail.ru
Hosted by uCoz