Актуальные проблемы уголовного права, процесса и криминалистики. Том. 2. Материалы конференции. Одесса 2010


kalinovsky-k.narod.ru

Уголовный процесс
Сайт Константина Калиновского

kalinovsky-k.narod.ru
Главная | МАСП | Публикации| Студентам | Библиотека | Гостевая | Ссылки | Законы и юрновости | Почта

Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали II-ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 8 жовтня 2010 р.). У 2 т. Т. 2. — Одеса, 2010. — 400 с.


Полный текст в формате html

Полный текст бесплатно в формате PDF (архив rar)

См. Том 1.

Українською, російською та англійською мовами.

ISBN 978-966-438-302-5.

У науковому збірнику опубліковано матеріали II-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики», яка відбулась 8 жовтня 2010 року у місті Одеса.

Видання адресоване спеціалістам в галузі кримінального, кримінально-ви-конавчого права, кримінології, процесу, криміналістики та судової медицини, а також усім, хто цікавиться зазначеними проблемами.

Актуальные проблемы уголовного права, процесса и криминалистики: Сборник материалов II-й Международной научно-практической конференции. Том. 2. Одесса. 2010. 400 с.

В научном сборнике опубликовано материалы II-й Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы уголовного права, процесса и криминалистики», которая состоялась 8 октября 2010 года в Одессе.

Издание адресовано специалистам в отрасли уголовного, уголовно-исполнительного права, криминологии, процесса, криминалистики и судебной медицины, а также всем, кто интересуется указанными проблемами.

УДК 343(063)+343.98(063) ББК 67.408я43+67.52я43 А437

ЗМІСТ

Д.В. АББАКуМОВА

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ЗАКОННОСТІ ТА ОБґРУНТОВАНОСТІ ВИРОКУ СУДУ ............................. 3

К.В. АВрАМеНКО

ЗАЛОГ КАК МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЗАКЛЮЧЕНИЮ ПОД СТРАЖУ ..................... 5

Ю.П. АлеНИН

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ ......... 9

Д. М. АНДріЇВ

ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ДОПОМОГИ ГРОМАДСЬКОСТІ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ОБ`ЄКТОМ ЯКИХ Є ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ . . .11

О.Д. АНтОНЮК

ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА ПРИ ПРИТЯГНЕННІ ОСОБИЯК ОБВИНУВАЧЕНОЇ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ...... 14

л.і. АрКуША

МІСЦЕ, ЧАС ТА УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ ......................... 18

О.Я. БАеВ

О ПРОБЛЕМАХ РАЗУМНОСТИ СРОКОВ ДОСУДЕБНОГО УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ .................... 21

Є.Й. БАрНА

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ КАНАЛІВ ЗВ’ЯЗКУ ЩОДО ЯКИХ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ СЛІДЧІ ДІЇ ТА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІ ЗАХОДИ ................................. 25

О.В. БАтЮК ................................ 27

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ НЕВІДКЛАДНИХ СЛІДЧИХ ДІЙ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ................ 27

И.л. БеДНЯКОВ

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ЗАЛОГА В СВЕТЕ НОВАЦИЙ В УПК РФ ..................... 29

И.И. БелОЗерОВА

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО .................. 32

В.Д. БерНАЗ

НОВІТНІ ДОСЯГНЕННЯ НАУКИ — В ПРАКТИКУ РОЗСЛІДУВАННЯ СУЧАСНИХ ЗЛОЧИНІВ ......................... 35

Н.В. БОБЫлеВА

ТАКТИКА НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ .......... 40

С.Н. БОКОВ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСМЕРТНАЯ СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА . . . .42

л.Г. БОрДЮГОВ

ЭКСПЕРТИЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ .......... 45

СУДЕБНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ....................... 45

т.Г. БОрОДИНОВА

СИСТЕМА ПЕРЕСМОТРА СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ .............. 49

В.і. БОЯрОВ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ХАБАРНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ................................. 52

В.В. БурлАКА

ТИПОВА СЛІДОВА КАРТИНА ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕЗАКОННИМ ПОЗБАВЛЕННЯМ ВОЛІ АБО

ВИКРАДЕННЯМ ЛЮДИНИ ....................... 56

А.л. ВАСИлЮК

ДОКАЗУВАННІ ПО КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ............. 59

О.В. ВерХОГлЯД

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ОСІБ ПРИ ВИРІШЕННІ ПИТАННЯ ПРО РЕЧОВІ ДОКАЗИ .................... 62

і.В. ВОВК

КОНКРЕТИЗАЦІЯ ТА АНАЛОГІЯ В КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ .................................. 65

А.Г. ВОЄВОДА

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ ВОДІННЯ АБО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВІЙСЬКОВИХ МАШИН . . . .67

В.К. ВОлОШИНА

ЩОДО ЗМІСТУ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ У ДОСУДОВИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ...................... 70

К.В. ВОрОБЙОВА

ВИСНОВОК СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЯК ЮРИДИЧНИЙ АКТ ...... 72

л.В. ГАлАНОВА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИХ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ .................. 75

О.К. ГАлИЦКАЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ......... 78

СУЩНОСТЬ И ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРИРОДА ВОЗМЕЩЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕДА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ ........ 78

М.М. ГеруС

ЯКІСТЬ ЗАКОНУ В СВІТЛІ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ............................ 79

2

і.В. ГлОВЮК

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ: ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ ......................... 82

В.В. ГОрСЬКИЙ

ТАКТИКА ВЗАЄМОДІЇ АДВОКАТА-ПРЕДСТАВНИКА ПОТЕРПІЛОГО ІЗ ДОРУЧЕНОЮ ОСОБОЮ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ .................. 86

М.В. ГОрСЬКИЙ

ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ВСТАНОВЛЕННЯ ОБСТАВИН, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ УЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ, СТРУКТУРА ................... 89

Н.А. ГреШНОВА

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКСТРАДИЦИИ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ......... 92

С.О. ГрИНеНКО

ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОМІРНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ СПІВРОБІТНИКАМИ ОРГАНІВ ДІЗНАННЯ ........ 95

А.Б. ГрИНИШИН

СПІВВІДНОШЕННЯ ВИРОКУ СУДУ ТА ВЕРДИКТУ КОЛЕГІЇ ПРИСЯЖНИХ ЗАСІДАТЕЛІВ ....................... 97

Г.М. ГрИНЮК

ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ СПОСОБУ ВЧИНЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ ............................... 101

Ю.М. ГрОШеВИЙ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ПРОЕКТУ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ....... 103

Ю.А. ГурДЖИ

СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ .................... 106

Д.П. ГуріНА

ОЦІНКА ВІДОМОСТЕЙ ПРОФІЛАКТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ, ЩО ВСТАНОВЛЮТЬСЯ В ПРОЦЕСІ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ . . 110

л.М. ГуртіЄВА

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ МОРАЛЬНІСНИХ ЦІННОСТЕЙ У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА .................. 112

К.В. ГутНіК

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ В УМОВАХ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ ЗЛОЧИНІВ ..... 115

И.Д. ДЖАМАлОВ

ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ДОСУДЕБНОГО УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА ............................ 118

О.М. ДрОЗДОВ

CУДОВІ ПРЕЦЕДЕНТИ — ДЖЕРЕЛА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ ........ 124

і.О. ДуБрОВіНА

ПРОБЛЕМА ІСТИНИ В КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ ................................ 127

Д.А. ЗАГОНОВА

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПРЕДПИСАНИЙ О СТРАХОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АДВОКАТОВ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ......................... 129

О.Б. ЗАГурСЬКИЙ

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВ І ОСНОВНИХ СВОБОД ЛЮДИНИ В ПАРАДИГМІ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

УКРАЇНИ ................................ 131

Д.А. ЗАХАрОВ

РЕФОРМА ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ ............. 133

Ю.Б. ЗАХАрОВА

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ КАК ВОЗМОЖНЫЙ СПОСОБ ИХ УНИЧТОЖЕНИЯ .......... 135

В.С. ЗелеНеЦКИЙ

ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРИ ДОБРОВОЛЬНОМ ОТКАЗЕ ОТ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ............. 138

Д.А. еФреМОВ

ИНФОРМАЦИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ................ 141

О.В. КАПліНА

МІКРОТЕКСТ НОРМИ-ДЕФІНІЦІЇ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ ....... 144

М.О. КАрПеНКО

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ НЕПОВНОЛІТНЬОГО, ЯКИЙ ВЧИНИВ ЗЛОЧИН, ЯК КРИТЕРІЙ ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ...................... 148

А.Г. КАтКОВА

ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС ОСКАРЖЕННЯ ПОСТАНОВИ ПРО ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ ДО СУДУ ....... 150

т.В. КАтКОВА

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО ПРИ ОБ’ЄДНАННІ ТА ВИДІЛЕННІ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ............... 152

Н.В. КіЦеН

НЕДОПУСТИМІСТЬ «ПОВОРОТУ ДО ГІРШОГО» ПРИ ПЕРЕВІРЦІ ВИРОКІВ, УХВАЛ, ПОСТАНОВ, ЯКІ НЕ НАБРАЛИ ЗАКОННОЇ СИЛИ ................. 154

Н.і. КлИМеНКО

ЩОДО КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ . . . . 157

і.і. КОГутИЧ

КРИМІНАЛІСТИЧНІ ЗНАННЯ: ОДИН З НАПРЯМІВ ЇХ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ............................. 160

И.М. КОМАрОВ

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ВЕРСИИ СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ ............................... 162

р.В. КОМіСАрЧуК

ОГЛЯД ДОКУМЕНТІВ, ЯК ПЕРШОЧЕРГОВА СЛІДЧА ДІЯ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ПРОТИ ПОРЯДКУ ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ..................... 166

В.П. КОрЖ

ТЕХНОЛОГИЯ СИТУАЦИОННЫХ ЭКСПЕРТИЗ В МЕТОДИКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ....... 169

О.М. КОріНЯК

ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО РОЗУМІННЯ ДЖЕРЕЛ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА ............. 173

А.О. КрАВЧеНКО

УЧАСТЬ СПЕЦІАЛІСТІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПЕРЕВІРКИ ПОКАЗАНЬ НА МІСЦІ ......................... 176

О.В. КрИКуНОВ

РЕЗЕРВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОФІЦІЙНОГО ПРОЕКТУ КПК УКРАЇНИ ............................. 179

О.В. КуЗЬМИНА

СПРАВЕДЛИВОСТЬ И СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В ЕВРОПЕЙСКОМ ПРАВЕ .......... 182

В.В. лАВреНЮК

ОСОБЛИВОСТІ «СЛІДОВОЇ КАРТИНИ» ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КРАДІЖОК З ПРОНИКНЕННЯМ У ЖИТЛО, ВЧИНЕНИХ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ .................... 185

М.і. леОНеНКО

ПРОЦЕСУАЛЬНЕ КЕРІВНИЦТВО ДОСУДОВИМ СЛІДСТВОМ: МЕЖІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ...................... 188

Ю.П. лИтВИНеНКО

УЧАСТЬ СПЕЦІАЛІСТА В ОГЛЯДІ МІСЦЯ КРИМІНАЛЬНОГО ВИБУХУ ................................ 191

і.Ф. літВіНОВА

ДО ПИТАННЯ НОРМАТИВНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАВА ОСОБИ НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ В ЗАКОНОДАВСТВІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА КРАЇН СНД .................... 193

л.М. лОБОЙКО

ЦІЛІ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ...................... 196

е.А. лОГВИНеНКО

К ВОПРОСУ О РОЛИ СЛЕДОВ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В РАССЛЕДОВАНИИ ............... 199

А.В. луЖАНСКИЙ

ДОСТУП К СУДУ В РЕШЕНИЯХ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА: НОВОЕ ВИДЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ НАРУШЕНИЙ ................... 203

М.р. МАЗур

ПІДСТАВИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІДСУДНОГО НА СТАДІЇ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ ................. 206

С.О. МАКеЄВ

ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ ВОЛОДІННЯ МОВОЮ СУДОЧИНСТВА В МЕХАНІЗМІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ СУДОЧИНСТВА ............................ 208

М.П. МАлЮтИН

ТАКТИЧЕСКИЙ РИСК СЛЕДОВАТЕЛЯ ................. 211

В.і. МАрИНіВ

КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ........................ 213

О.В. МеДВеДеВА

РОЛЬ СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В ОБґРУНТУВАННІ ОКРЕМИХ ОБСТАВИН СПРАВИ ................... 216

Э.З. МеХтИеВ

ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОЗНАНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ............................. 219

О.М. МИКОлеНКО

ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ ........................ 221

т.М. МИрОШНИЧеНКО

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМАТИВНОГО ЗМІСТУ ПРАВА ОСОБИ НА ЕФЕКТИВНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ .......................... 224

А.р. МИХАЙлеНКО

О ВРЕМЕНИ И ЕГО ПАРАМЕТРАХ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ УКРАИНЫ ............................... 227

Г.В. МОСКАлеНКО

СЛІДЧІ ДІЇ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ............................... 232

Н.В. НелеДВА

ПРАВА ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА МЕХАНІЗМ

ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ ............................. 235

О.Ю. НетуДИХАтКА

СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВІКУ ДИТИНИ ................ 237

В.т. НОр

ІСТИНА У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ ..................... 239

т.К. ОСОЯНу

ГАРАНТИИ РАВНОПРАВИЯ СТОРОН ПРИ РАССМОТРЕНИИ СУДОМ ВОПРОСА О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ В СТАДИИ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ..... 243

л.В. ПАлАМАр

УСУНЕННЯ ПРИЧИН, ЩО СПРИЯЮТЬ ВЧИНЕННЮ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕЗАКОННИМ ОТРИМАННЯМ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ ............................... 249

Д.В. ПАШНЄВ

ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОРИСТУВАЧА МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ В ЦІЛЯХ РОЗСЛІДУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО ЗЛОЧИНУ ........... 251

В.П. ПеНЬКіВСЬКИЙ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ...... 254

РОЛЬ І ЗАВДАННЯ ЕКСПЕРТНИХ ПІДРОЗДІЛІВ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ .......................... 254

С.і. ПереПелИЦЯ

ОСОБЛИВОСТІ ТА ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ПУБЛІЧНОСТІ ТА ЗМАГАЛЬНОСТІ ПРИ ПРОВАДЖЕННІ В СПРАВАХ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ ............ 257

О.Ю. ПетеЧел

НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ ОБВИНУВАЧЕНИХ ......... 259

В.В. ПеЧерСКИЙ

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ СТОРОН В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ ..... 261

Є.В. ПОВЗИК

ЗАПРОВАДЖЕННЯ СПРОЩЕНИХ ТА СКОРОЧЕНИХ ПРОЦЕДУР В НОВОМУ КПК УКРАЇНИ ...................... 264

М.А. ПОГОреЦЬКИЙ

ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОГО СУПРОВОДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ........ 267

В.л. ПОДПАлЫЙ, В.В. ПОДПАлЫЙ

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ ..................... 271

В.Г. ПОЖАр

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА ЗАЯВНИКА ПРО ЗЛОЧИН ............................. 274

Є.В. ПрЯХіН

ЗАВДАННЯ СЛІДЧОГО НА ПОДАЛЬШОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНУ ............................... 276

П.і. реПеШКО

НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ....................... 279

А.В. реуЦЬКИЙ

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ТА КООРДИНАЦІЇ ДІЙ СЛІДЧОГО ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ОБІГУ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК ................... 283

руСтАМОВ КЯМрАН ЭлЬХАН ОГлЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ................. 286

В.В. СеДНеВ

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТОЛОГИЯ В КОНТЕКСТЕ ПАРАДИГМ ЗНАНИЯ ................................ 291

р.і. СИБірНА

ПИТАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-ТОВАРОЗНАВЧИХ ЕКСПЕРТИЗ ............... 295

Д.Ю. СМАГіН

ПРОБЛЕМИ ПРИ ЗАТРИМАННІ ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ .......................... 298

Д.В. СМАГіНА

РОЗГЛЯД КЛОПОТАНЬ НА СТАДІЇ ВИКОНАННЯ ВИРОКУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ ............... 299

Ю.В. СтеЦеНКО

НАУКОВІ ЕМПІРИЧНІ ДАНІ ЯК ЗАСІБ ДОКАЗУВАННЯ: ДОСВІД США ............................. 301

Г.О. СтрілеЦЬ

ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ ................................ 303

А.О. СуХОВіліНА

СУТНІСТЬ ТА ПОНЯТТЯ ІНСТИТУТУ РЕАБІЛІТАЦІЇ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ .................... 306

А.Н. тИтОВ

К ВОПРОСУ О МОТИВИРОВАННОСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО ........... 310

Н.В. тИтОВА

ЩОДО НОВЕЛ У ЗАКОНОДАВСТВІ ВІДНОСНО УЧАСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАХИСНИКА СВІДКА ........ 311

В.В. тИЩеНКО

О СТРУКТУРЕ ЧАСТНЫХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ ........................... 313

В.М. трОФИМеНКО

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ ............... 315

А.р. туМАНЯНЦ

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЇ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ В КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ...................... 318

В.М. ФіГурСЬКИЙ

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЧИХ СИТУАЦІЙ У СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ НЕВИПЛАТОЮ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, СТИПЕНДІЇ, ПЕНСІЇ ЧИ ІНШИХ УСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОМ ВИПЛАТ (СТ. 175 КК УКРАЇНИ) . . . . 321

Ю.О. ФіДрЯ

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПОДАННЯ ПРОКУРОРОМ ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА АПЕЛЯЦІЮ ............................ 324

С.Б. ФОМіН

ПРО ДЕМОКРАТИЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ............................ 326

Ю.В. ХОМАтОВ

УЧАСТЬ ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХИСНИКА ПРИ ОБРАННІ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ — ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ПОЗИЦІЇ У КРИМІНАЛЬНІЙ СПРАВІ . . . 329

і.О. ХОМИЧ

ТАКТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННЯ ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ ............. 333

Б.С. ЧерНИШОВ

ДОПУСК АДВОКАТА ДО ВЕДЕННЯ СПРАВ, ЩО МІСТЯТЬ ДЕРЖАВНУ ТАЄМНИЦЮ ................ 335

Ю.М. ЧОрНОуС

МІЖНАРОДНА ЗЛОЧИННІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ............................ 338

і.С. ЧуМАК

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДО РЕЙДЕРСЬКОГО ЗАХОПЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ..................... 341

С.П. ЧуМАК

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОРУШЕННЯМ ВИБОРЧИХ

ПРАВ ГРОМАДЯН ........................... 345

л.Г. ШАПИрО

СПОСОБЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ . . . . 347

S.V. SHVETS

GUARANTEEING THE RIGHT OF USE OF NATIVE LANGUAGE IN CRIMINAL LEGAL PROCEEDINGS OF RUSSIA ........... 351

В.М. ШеВЧуК

СИСТЕМА ФУНКЦІЙ ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ............ 354

В.Ю. ШеПИтЬКО

ФУНКЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И НАУЧНЫЕ СРЕДСТВА КРИМИНАЛИСТИКИ ............ 357

О.Г. ШИлО

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ ............... 359

Д.В. ШИлОВА

ПРОБЛЕМИ ОСКАРЖЕННЯ ПОСТАНОВИ ПРО ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ ....................... 362

ШИрАлИеВА САБИНА ДЖАВАНШИр КЫЗЫ ПРОБЛЕМЫ ДОПУСТИМОСТИ ТАКТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ...... 366

О.Ф. ШКітОВ

ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНУ

У ЧАСІ ................................. 373

М.Є. ШуМИлО

НАУКОВІ ОСНОВИ РЕФОРМУВАННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА . . . 375

С.Г. ЩерБАНЬ

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ НЕПОВНОЛІТНІХ ПОТЕРПІЛИХ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ .......... 381

е.А. ЯНИШеВСКАЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ......... 384

О.Г. ЯНОВСЬКА

СПІВВІДНОШЕННЯ ЗМАГАЛЬНИХ ЗАСАД КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ТА СИСТЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ .............................. 387Полный текст в PDF

Том первый

Рейтинг@Mail.ru
Hosted by uCoz